Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab

Spørgsmål til folketingsmedlemmerne om de danske værdier

6. juni 2022

af Lene Bang

Lene BangKære JFK-ere,

Jeg får rigtig gode ideer og tilbagemeldinger fra mange af jer. F.eks. fra folk, som gerne vil bidrage med links, eller fra nogle, som gerne vil være medunderskrivere med navn og emailadresse. Især, hvis I ikke orker selv at skrive. I kan bare skrive til mig på lenebanglyngby@gmail.com, hvis I vil være medunderskrivere på denne mail til folketingsmedlemmerne og journalisterne, så venter jeg lidt med at sende det ud.

Kh. Lene


Spørgsmål til folketingsmedlemmerne om de danske værdier

Hvilke værdier ser du, som værd at sende soldater ud og kæmpe for?

Jeg er kommet i tvivl om, hvilke værdier, vi egentlig har her i Danmark, og hvilke vi skal kæmpe imod. Det er jo vigtigt at vide, nu hvor vores børn og børnebørn skal sendes i krig. Det var nemmere, dengang Taleban var fjenden. Da var det ligesom mere tydeligt – mere sort/hvidt. Man hører ikke så meget om Taleban mere, men engang rystede alle på hovedet af deres grusomheder. Desværre er vores værdier for mig at se, begyndt at ligne deres i en sådan grad, at jeg har svært ved at se forskel.

Skolegang

Alle kunne være enige om, at det var alt for galt, at piger ikke måtte gå i skole under Taleban. Men hvad har vi oplevet under coronaen? Vi har oplevet, at hverken drenge eller piger i perioder ikke måtte gå i skole, og hvis de kortvarigt fik lov, havde de en konstant trussel hængende over hovedet om, at de kunne blive sendt hjem med øjeblikkeligt varsel. Er ro omkring børnenes skolegang ikke en dansk værdi? Eller hvad?

Kultur

Taleban forbød TV, musik og biografer. Jeg ved ikke, om man måtte synge for Taleban. I Danmark må vi stadig se TV, dog kun det indhold, som staten har bestemt, hvor enhver kritik af coronahåndteringen er ikke eksisterende. Vi har under coronaen oplevet ikke at måtte høre livemusik og at sang er blevet frarådet, især ved juletid. Vi måtte heller ikke samles med familie og venner. Hvad er det lige, vi skal slås for her?

Tildækning

Taleban forlangte, at kvinder skulle være tildækkede og bære niqab. Da vi så nogle enkelte bære niqab i Danmark, blev vi meget vrede, og vi vedtog straks et maskeforbud.

Pludselig blev det så tilsidesat, og så skulle både mænd og kvinder, bære maske under offentlig transport og i butikker med trussel om bødestraf eller opsigelse. På et tidspunkt herskede der en mærkelig, modstridende retstilstand, idet der var et skilt med maskeforbud på døren til f.eks. en tankstation, samtidig med, at der var krav om, at man skulle bære maske. Der var ingen anden grund til at folk skulle gå med maske, selv i mange timer af gangen, end at ”opdrage” på dem. Opdragelse – til hvad? Underkastelse? Ingen undersøgelser har vist, at det at bære maske skulle være nyttigt. Tværtimod. Det var ubehageligt, kvælende, sygeliggørende, skræmmende for små børn og en hindring for kommunikation for alle og især hørehæmmede. Hvor er vi nu, med hensyn til tildækning? Er det noget vi går ind for, eller noget vi skal bekæmpe? Rart at vide, hvis soldater skal sendes ud for at forsvare en af delene.

Udstødelse

Dem, som ikke fulgte Talebans radikale retningslinjer blev udstødt. I Danmark, blev man også udstødt, hvis man ikke ønskede at deltage i vaccineforsøget. Man kunne ikke få et coronapas, så man kunne færdes frit i samfundet. Skoleelever blev mobbet og smidt ud, hvis de var fritaget fra at bære maske, lade sig teste og vaccinere. De manglede måske lige 14 dage inden en eksamen, og så blev de smidt ud og måtte gå et år om. Man måtte sidde ude i kulden, hvis man pludselig blev kaffetørstig under byturen. Betale indendørs, drikke den udendørs, ligemeget om der var snestorm. Arbejdsgivere har nu fået magt til at bestemme over den ansattes krop, idet de kan forlange coronapas for, at man må gå på arbejde. Som herremændene i gamle dage. Fagforeningerne var tavse. Hvad skal vi forsvare her?

Ytringsfrihed

Ytringsfriheden havde ringe vilkår under Taleban. Et pip, og der var afregning ved kasse et. Vi var rystede, for ytringsfrihed er jo en dansk værdi, som vi har været stolte af i mange år, og som mange tror, stadig eksisterer. MEN, I Danmark må man ikke stille spørgsmål ved myndighedernes anbefalinger i forbindelse med corona og medicinsk behandling, eller dele dokumentation fra fagfolk, som ikke er godkendt af medicinalindustrien. Så kan man blive kaldt spreder af misinformation og konspirationsteoretiker og blive censureret på de sociale medier. Man kan også få tildelt en psykisk diagnose: psykisk morbiditet, angst, depression og paranoia. Med sådan en diagnose kan man risikere, at andre (staten) mener, at man måske ikke er i stand til at tage sig af sit eget barn, og at man derfor står overfor en trussel om at få fjernet sit barn. Sådan kan man lukke munden på folk, der stiller spørgsmål. Er ytringsfrihed stadig en dansk værdi? Vil vi gå i krig for andres ytringsfrihed uden selv at have den?

Pressen

Pressefrihed i Taleban – glem det. I Danmark var pressen engang demokratiets vagthund. Nu betalt af staten. Hvem bider i den hånd, der fodrer en? Skal vi slås for pressefrihed – og hvor skal vi starte?

Demonstrationer

Demonstrationer har man aldrig hørt om under Taleban. I Danmark må man stadig demonstrere, men mange tør ikke deltage af frygt for at miste deres børn eller arbejde, hvis de ses på et overvågningskamera. Som taler ved en demonstration skal man være ekstra opmærksom, for alt hvad der kan misforstås, vil blive misforstået.

Retssystemet

Coronarelateret kriminalitet, som f.eks. tyveri af en flaske håndsprit, giver dobbelt straf i forhold til tyveri af en neglesaks. Dvs., at strafferammen ændres, alt efter hvad man stjæler, og ikke værdien af det. Er der garanti for, at en dommer er uvildig, eller kan han eller hun være med i en loge, som vedkommende har sværget troskab til? Hvem skal dømme, hvis nogen klager over politiet? Det skal DUP´en – den uafhængige politiklagemyndighed, hvor chancen for, at klageren får ret, er mikroskopisk.

Sport

Kvinder måtte ikke dyrke sport under Taleban. I Danmark var det på et tidspunkt alle, som ikke måtte dyrke sport, da al sport var nedlukket. Skal danske soldater kæmpe i andre lande for retten til at dyrke sport, når vi har oplevet, at det også er forekommet i Danmark?

Forretning

En kvinde måtte ikke drive forretning under Taleban. Hun var økonomisk afhængig af sin mand. Det syntes vi dengang, var alt for galt. Kvindeundertrykkende.

Men pludselig var det i Danmark både kvinder og mænd, der måtte finde sig i, at der blev lukket og åbnet for deres forretninger efter regeringens forgodtbefindende, indtil de gik konkurs. De er så blevet økonomisk afhængige af den danske stat. Hvad skal vi slås for her?

Omskæring

Omskæring er helt normalt under Taleban. Omskæring af drenge er også helt OK i Danmark, selvom langt størstedelen af befolkningen er imod det. Her er danskerne ikke enige med folketinget. Det er svært at forstå, at det ikke er danskerne, der bestemmer i vores eget land. Hvad er det lige, vi skal slås for her? Det lille barn, eller en gammel ”kultur” som vi ikke er enige med?

Valg

Mon Taleban går ind for retfærdige valg? Sandsynligvis ikke. Det må da være en dansk værdi, der er værd at sende soldater ud i verden for at forsvare. ..eller? Uregelmæssigheder omkring det nyligt overståede valg, har fået mange til at tvivle på resultatet. Alligevel undersøges disse uregelmæssigheder ikke, og der bliver åbenbart ikke noget omvalg, selvom nogle, som skulle stemme, fik besked om, at der allerede var stemt! Ligesom ved kommunevalget, hvor der manglede en rubrik.

Fortæl mig lige, hvilke stolte værdier det er, vores unge mennesker skal forsvare ude i verden? Med WHO´s generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, som er under anklage for folkemord, som overnational sundhedsdiktator, skal vi måske bede Taleban komme og redde os, inden den næste allerede planlagte ”virus” giver grønt lys til endnu flere spændende ”anbefalinger” i form af for længst indkøbte ”vacciner” med bivirkninger, som vi absolut ikke må tale om.

Med venlig hilsen
Lene Bang


IN ENGLISH

Questions to the members of parliament about the Danish values

Which values do you see as worthy of sending soldiers abroad and fight for?

I have come into doubt about what values we actually have here in Denmark and which we should fight against. It is important to know now that our children and grandchildren can be sent to war. It was easier when the Taliban were the enemy. Then it was just as clear - more black and white. One does not hear much about the Taliban anymore, but once upon a time, everyone shook their heads at their atrocities. Unfortunately, as I see it, our values have begun to resemble theirs to such an extent that I have a hard time seeing the difference.

Schooling

Everyone could agree that it was too bad that girls were not allowed to go to school under the Taliban. But what have we experienced during the corona? We have experienced that neither boys nor girls at times were allowed to go to school, and if they were briefly allowed to do so, they had a constant threat hanging over their heads that they could be sent home with immediate notice. Is peace around the children's schooling not a Danish value? Or what?

Culture

The Taliban banned television, music and cinemas. I do not know if Taleban allowed people to sing. In Denmark, we are still allowed to watch TV, but only the content that the state has determined, where any criticism of the corona narrative is non-existent. During the corona, we have experienced not being allowed to listen to live music and that singing has been discouraged, especially at Christmas time. We were also not allowed to gather with family and friends. What exactly are we going to fight for here?

Face cover

The Taliban demanded that women had to wear the niqab. When we saw some individuals wearing the niqab in Denmark, we became very angry and we immediately passed a mask ban.

Suddenly the ban was overridden, and both men and women had to wear masks during public transport and in shops with the threat of fines or termination from work. At one point, a strange, conflicting legal situation prevailed, as there was a sign with a mask ban on the door to e.g. a gas station, at the same time as there was a requirement to wear a mask.

There were no other reason for people to wear masks, even for many hours at a time, than to "educate" on them. Education - for what? Submission? No studies have shown that wearing a mask should be helpful. On the contrary. It was uncomfortable, suffocating, morbid, frightening for young children and an obstacle to communication for everybody and especially the hearing impaired. Where are we now, in terms of covering our faces? Is it something we are in favor of, or something we must fight for? Nice to know if soldiers need to be sent out to defend one of the narratives.

Exclusion

Those who did not follow the radical guidelines of the Taliban were expelled. In Denmark, you were also expelled if you did not want to participate in the vaccine trial. You could not get a corona passport, so you could move freely in society. Schoolchildren were bullied and thrown out if they were exempted from wearing masks, being tested and vaccinated. They were missing maybe just 14 days before an exam, and then they were thrown out of school and had to repeat the whole year when they were finally allowed back to school. You had to sit outside in the cold if you suddenly became thirsty for coffee during the city trip. Pay indoors, drink it outdoors, no matter if there was a blizzard. Employers have now been given the power to decide over the employee's body, as they can demand coronapass to be allowed to go to work. Like lords in the past. The trade unions were silent. What are we going to defend here?

Freedom of expression

Freedom of speech had poor conditions under the Taliban. A pip and there was instant settlement at box one. We were shocked, because freedom of speech is a Danish value that we have been proud of for many years, and which many believe still exists. BUT, in Denmark, one is no longer allowed to question the authorities' recommendations in connection with corona and medical treatment, or share documentation from professionals who are not approved by the pharmaceutical industry. Then one can be called a spreader of misinformation and conspiracy theorist and be censored on social media. One can also be assigned with a mental diagnosis: mental morbidity, anxiety, depression and paranoia. With such a diagnosis, there is a risk that others (the state) think that you may not be able to take care of your own child, and that you are therefore facing a threat to have your child removed. This is how you can shut the mouths of people who ask questions. Is freedom of expression still a Danish value? Will we go to war for the freedom of speech of others without even having it ourselves?

The press

Freedom of the press in the Taliban - forget it. In Denmark, the press was once the watchdog of democracy. Now paid for by the state. Who bites in the hand that feeds one? Should we fight for freedom of the press - and where should we start?

Demonstrations

Demonstrations have never been heard of under the Taliban. In Denmark, we are still allowed to demonstrate, but many do not dare to participate for fear of losing their children or work if they are seen on a surveillance camera. As a speaker at a demonstration, one must be extra careful, for anything that can be misunderstood will be misunderstood.

The judicial system

Corona-related crime, such as theft of a bottle of hand alcohol, gives double punishment in relation to theft of a nail clipper. So the penalty frame changes depending on what one steals, and not the value of it. Is there a guarantee that a judge is impartial, or can he or she be part of a masonic lodge to which he or she has sworn allegiance? Who will be the judge if someone complains of the police? The police themselves in the form of the DUP - the independent police appeals authority, where the chance of the complainant winning is microscopic.

Sport

Women were not allowed to do sport under the Taliban. In Denmark, there was a time, when nobody were allowed to do sport, as all sport areas were closed down. Should Danish soldiers fight in other countries for the right to play sport, when we have experienced that it has also occurred in Denmark?

Business

A woman was not allowed to do business under the Taliban. She was financially dependent on her husband. We thought it was far too wrong. Oppression of women.

But suddenly in Denmark both women and men had to accept that their businesses were closed and opened at the will of the government until they went bankrupt. They have then become financially dependent on the Danish state. What are we fighting for here?

Circumcision

Circumcision is completely normal under the Taliban. Circumcision of boys is also perfectly OK in Denmark, even though the vast majority of the population is against it. Here, the Danes do not agree with the Government. It is difficult to understand that it is not the people who decide in our own country. What exactly are we going to fight for here? The little child, or an old "culture" that we do not agree with?

Elections

Is the Taliban in favor of fair elections? Probably not. Are fair elections a Danish value that is worth sending soldiers out into the world to defend. ..or? Irregularities surrounding the recent election have led many to doubt the outcome. Yet these irregularities are not being investigated and there will obviously be no re-election, even though some people who were going to vote, were informed that there had already been voted on their behalf! Just like in the local elections, where a box was missing on the ballot.

Just tell me, which are the proud values that our young people have to risk their life for? With the WHO's Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, who is accused of genocide, as a supranational health dictator, we may have to ask the Taliban to come and save us, before the next, already long planned "virus" gives the green light to even more exciting "recommendations" in the form of long-purchased "vaccines" with side effects, which are absolutely forbidden to talk about.

Yours sincerely
Lene Bang

Afgiv vælgererklæring Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab, HER.

Medlemskab, Folkepartiet - Jorden Frihed Kundskab
Det koster 300,- kr. pr. halvår, studerende, arbejdsløse og pens. halv pris.
MobilePay 19680, AL-bank 5301 263080, Merkur Bank 8401 1298811

Er du nyt medlem?
Den 1. tirsdag i måneden fra kl. 16:00-18:00 afholder vi møder for nye medlemmer, her vil der både være oplæg, gode snakke og meningsbefordrende stemning. Hvis du vil tilmeldes, så skriv til email:
nyemedlemmer@jfk21.dk

Hovedkontor - København
Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum
Tir. og lør. kl. 15:00-18:00
E-mail: info@jfk21.dk
/ nyemedlemmer@jfk21.dk
Tlf.: +45 5252 7801

Regionalkontor - Sønderjylland
Bredevadvej 5
6372 Bylderup-Bov
Onsdage kl. 16:00-20:00
E-mail: sonderjylland@jfk21.dk
Tlf.: +45 2972 2174

Regionalkontor - Aarhus
Bindingsværket, Nørre Allé 22a
Baghuset, 1. sal, 8000 Aarhus C
Fredage kl. 17:00-21:00
E-mail: aarhus@jfk21.dk
Tlf.: +45 9180 4106

Regionalkontor - Hadsund
Storegade 39
9560 Hadsund
Lige onsdage kl. 17:00-19:00
E-mail: hadsund@jfk21.dk
Tlf.: +45 2070 1003

Regionalkontor - Nyborg
GuldGruben, Wilsonsgade 17A
5800 Nyborg
Torsdage kl. 15:00-17:00
E-mail: nyborg@jfk21.dk
Tlf.: +45 6331 0799 (fastnet)

Ønsker du hjælp til at afgive vælgererklæring så kontakt Kristian Larsen på mob: +45 55219923 eller email: Kristian.Larsen@jfk21.dk

--
Add us to your address book
|

Forward this message

powered by phpList 3.6.8, © phpList ltd